top of page

Estils de liderat, utòpic, pragmàtic i emocional. Eines per reconèixe’ls.


Hi ha moltes maneres de classificar els estils de liderat. En aquesta proposta a més de plantejar una tipologia de classificació us propose, eines d’observació per què us sigui fàcil reconèixer o bé els vostres caps o bé a vosaltres mateixes , en el cas de que estigueu liderant.

L'autoconeixement ens permet enfocar-nos a ampliar les nostres estils de liderat envers aquells estils que tenim menys incorporats en la nostra pràctica professional del liderat d’equips projectes.


Classificació d’estils de liderat:1. Utòpic


2. Lògic


3. Pragmàtic


4. Emocional


UTÒPIC

LÒGIC

PRAGMATIC

EMOCIONAL

TEMA

Què?

Per què?

Com?

Qui?

TEMPS

Llarg termini

Termini mitjà

Curt termini

Tots tres

ORIENTACIÓ

Futur

Tots tres

Present

Passat

FUNCIONAMENT

Sistèmic

Context

Arguments

Avantatges/

Inconvenients

​Fets

Accions

Persones

Estats d’ànim


Amb l’objectiu de facilitar el reconeixement de cada un dels estils us presentem els principals trets i frases que defineixen els models de liderat1. UTÒPIC


És una persona que té una visió global de les coses i de l’organització. Pensa sempre a llarg termini i té en compte la direcció o el sentit de l’organització. També té molt en compte el context i una visió global, holística, de les coses.


Frases: Cap a on anem? Quins són els objectius? Quina previsió tinc a llarg termini? Quin és el projecte de centre? Quines són les línies pedagògiques a seguir? Quin paper tenen en relació al centre el professorat, l'alumnat, els pares i les mares, el personal no docent, l’administració educativa i la societat?2. LÒGIC


És una persona en la qual dominen els pensaments racionals i sempre té en compte els avantatges i els inconvenients a l’hora d’enfrontar-se a una qüestió. No el preocupen gaire les persones si ha de prendre una decisió.


Frases: Quins avantatges i quins inconvenients té el projecte? Quins arguments es poden redactar en contra del projecte? Quan no anirà bé el projecte? Què li fa falta al projecte? Quina jerarquia de prioritats estableixo? Què diuen les lleis sobre el tema?3. PRAGMÀTIC


És una persona bàsicament d’acció. El preocupa sobretot fer les coses i que tinguin resultats immediats, encara que no es facin ben bé de la millor manera possible. No l'interessen gaire el perquè o les conseqüències a llarg termini, sinó el resultat. A l’hora de triar sempre tria les coses senzilles i que funcionen.


Frases: Com ho farem? Quin marc temporal? Quan ho farem? Quins passos o fases farem en el projecte? Com sabré que he aconseguit el projecte? Quines condicions necessito? De quins recursos disposo? Quina és la manera més fàcil de dur-lo a terme i aconseguir més èxit?4. EMOCIONAL


És una persona enfocada cap a les relacions humanes. Aquest aspecte és el que més l'interessa. En qualsevol projecte, el més important son les persones que el faran. També les conseqüències, els avantatges o els inconvenients del projecte estan en relació a la manera en què afecten les persones i no en l’èxit del projecte


Frases: Quines persones hi estan implicades? Com els afectarà el projecte? Què en trauran, de benefici i de perjudici? Com pot afectar el projecte les relacions entre el grup? Com motivaré l’equip? Què pensaran del projecte? Qui o quines persones criticaran el projecte? A quines els agradarà? Com puc aconseguir que tothom estigui a gust amb l’equip i la feina?8 views0 comments

​Últimes entrades

bottom of page