• grupsural

POST 3. CREATIVITAT PER INNOVAR: AMICS I ENEMICS DE LA CREATIVITATAMICS I ENEMICS DE LA CREATIVITAT

FLEXIBILITAT És una qualitat imprescindible per a una persona creativa. Sense tenir-la ningú no es podrà adaptar a les noves tècniques de pensament i acabarà esclafat pels seus prejudicis. Ser una persona flexible vol dir ser capaç d'adaptar-se ràpidament a unes noves regles de joc; poder prescindir, en un moment donat, de la pròpia ideologia ; saber interpretar un problema des de diversos angles. En definitiva, flexibilitat és el contrari de rigidesa, immobilitat, incapacitat de modificar el propi comportament, actituds o perspectives, impossibilitat d'acceptar les múltiples alternatives que ens haurem de plantejar en funció de les diferents situacions.

PERCEPCIÓ Acció de percebre. Percebre: Rebre impressions, obtenir coneixença (de quelcom) per mitjà dels sentits

EL PROCÉS CREATIU és el resultat d'un sistema de processos cognitius que combina més d'una única capacitat per a la generació d'idees i productes creatius. És a dir, és un sistema que combina diverses capacitats i que comporta la interdependència de tots els factors en un sentit de major complexitat. Una única capacitat per si mateixa no permetria el bon desenvolupament d'idees o processos creatius.

En realitat, Edward De Bono planteja que la creativitat com a procés és un sistema d'informació auto-organitzat, de manera que la lògica creativa sol coincidir amb la lògica dels sistemes de construcció de pautes. Si entenem com funciona el procés creatiu i la seva lògica podrem utilitzar millor les tècniques creatives que trenquen les pautes habituals del procés d'ideació creativa.

Els sistemes coneguts com auto-organitzats, per De Bono, són sistemes actius en el que la informació s'organitza a si mateixa, contràriament als sistemes passius en on és organitzada des de fora. Dins del sistema actiu genera unes pautes o models de pensament predeterminats amb seqüències actives d'informació. Aquestes pautes ens permeten reconèixer els elements de la vida, però ens condueix pel camí limitat de l'experiència prèvia que tinguem d'elles. El que suposa una limitació per trobar nous idees o solucions ja que les pautes establertes només ens ajuden a generar idees que ja coneixem d'alguna manera. De Bono ens assenyala que: "la percepció és el procés d'establiment i utilització d'aquestes pautes d'interpretació de la realitat".

Per això, quan apareix un nou camí o informació cal analitzar-lo i veure quina pauta / camí seguir. La limitació ve quan les pautes de pensament ja traçades anul·len nous possibles desviaments impedint noves connexions, fins i tot partint amb informació diferent. No obstant això, hem de partir des d'aquest desviament per generar una asimetria en el pensament i un canvi immediat de la nostra percepció. Aquest plantejament és el que De Bono va anomenar pensament lateral i té una lògica associada a la de l'humor. Es tracta de generar noves dreceres en el pensament connectant amb altres pautes. És la lògica essencial de la pròpia creativitat.

Dins de la teoria del procés creatiu, segons De Bono, cal esmentar que cada idea ha d'aportar i reconèixer algun valor propi per a ser considerada com a idea creativa. Només és valuós allò que es pot explicar amb algun tipus de lògica a posteriori, independentment del procés creatiu i pauta pel qual s'ha obtingut.

Dins d'aquesta visió el procés creatiu és un conjunt d'accions que permet modificar el conegut o generar noves idees a partir d'associacions de coses ja existents. Quan apareix informació nova les estructures ja existents s'han de desmuntar per permetre que es generin noves ordres entre els elements.

La creativitat es converteix en la capacitat de generar noves associacions entre els elements.

OBSTACLES CREATIUS CONTRA ELS QUE CAL LLUITAR I SUPERAR

BLOQUEJOS PERCEPTIUS

- Dificultat en aïllar el problema de fons

- Limitació excessiva del problema major

- Incapacitat de definir els termes en que cal treballar

- Interferència en l’observació

- Estereotipar i qualificar

- Dificultat de percebre relacions llunyanes

- Dificultat d’investigar l’obvi

- Impossibilitat de veure el problema des de diferents punts de vista

- Incapacitat de distingir entre causa i efecte

- Saturació d’informació

BLOQUEJOS CULTURALS

- Desig d’adaptar-se a les normes establertes

- Emetre un judici de valors abans de temps

- No dona bona imatge ser molt curiós o dubtar de tot

- Donar-li massa importància a la competència o a la cooperació

- Excessiva fe en les estadístiques

- Generalitzacions excessives

- Massa fe amb la lògica

- Tendència a adoptar actituds de “tot o res”

- Excessiu o poc coneixements d’un tema

- Impedir tenir fantasies

BLOQUEJOS EMOCIONALS

- Por al ridícul o a l’error

- Aferrar-se a la primera idea que ens passi pel cap

- Reticència a abandonar un esforç ja realitzat

- Rigidesa de pensament

- Desig de triomf ràpid

- Desig patològic de seguretat

- Por o desconfiança als companys i superiors

- Falta d’impuls per finalitzar les idees o projectes

- Falta de voluntat per posar en marxa solucions

- Dificultat per a relaxar-se

#creativitat #innovació #talent

13 views0 comments