top of page
  • grupsural

ACTIVAR ELS MEUS TALENTS PER APORTAR A L'EQUIP: L'EFICIÈNCIA DE L'EQUIPEl treball en equip no és sempre més eficient que el treball individual. De fet, no tots els grups de treball obtenen l’èxit buscat. Els equips eficients i eficaços presenten una sèrie de trets característics com ara afavorir la innovació i la productivitat, crear un bon clima laboral o que hi hagi un alt grau de participació de cadascun dels membres en les tasques comunes, entre d’altres.

Perquè un equip sigui eficaç, cal que compleixi amb les següents característiques:

- Tenir objectius d'equip

Ha d'haver metes i interessos en comú que siguin quantificables i clars, de manera que tots els seus components coneguin i comprenguin seus propòsits i les seves metes.

- Funcions ben definides

Faciliten l'ús dels talents de cada persona i així cada un coneix i entén els seus deures i responsabilitats sobre els objectius i tasques.

- La interdependència

És a dir, que cada membre de l'equip necessiti de la experiència, l'habilitat i lliurament dels altres per assolir objectius mutus.

- Comunicació eficaç

Molt relacionat amb l'anterior, ja que el líder i els membres l'equip han de intercanviar informació i retroalimentació per saber com ho estan fent i com ho poden millorar, a més de tenir clar què necessiten els seus companys d'ell per millorar el treball.

- Eficiència en l'exercici

Tots els participants han d'estar convençuts de la idea que l'equip de treball, si és realment eficient, aconsegueix sempre millors resultats que els individus que treballen aïllats.

- Responsabilitat

L'equip ha de tenir responsabilitat sobre les seves actuacions i sobre

els èxits obtinguts.

- Lideratge:

El bon lideratge fa possible que l'equip de treball assoleixi els seus

objectius. Per això, el líder ha de tenir la visió de cap a on va l'organització, ha de ser capaç de comunicar al seu equip les metes perquè els esforços es dirigeixin cap a la direcció correcta, i reconèixer els esforços realitzats, lloar quan s'està treballant bé i redirigir quan no és així.

- Pensament positiu:

Permetent que sorgeixin idees noves i innovadores. Els errors es consideren com a oportunitats d'aprenentatge i creixement. S'estimula la assumpció de riscos a favor de la creativitat i s'estimulen les noves idees.

- Regles fonamentals ben definides:

Creades moltes vegades pel mateix equip per regular allò que és permès i el que no s'ha de tolerar. S'han de formalitzar perquè no s'interpretin subjectivament.

#talent #creativitat #equip #cohesió #activar

76 views0 comments
bottom of page