• grupsural

ACTIVAR ELS MEUS TALENTS PER APORTAR A L'EQUIP: LA CONSTRUCCIÓ DE L'EQUIPLA CONSTRUCCIÓ DE L’EQUIP

Col·loquialment parlant, podem confondre grup amb equip, conèixer les diferències ens serà molt útil per identificar en quin punt estem en cada un dels diferents aspectes i a quina direcció és vol anar: a construir un equip.

GRUP

Presenta un líder fort i individualitzat

La responsabilitat és de tipus individuals

Els resultats assolits són vistos com la suma de l’esforç individual

Els seus membres consideren el treball com quelcom inevitable

Els conflictes existents es resolen mitjançant imposició

No es reconeixen les diferències de valors i judicis dels seus membres

EQUIP

El lideratge és comportat entre els membres que formen l’equip

La responsabilitat de l’equip és col·lectiva

Els resultats de l’equip són vistos i s’avaluen com el fruit de l’esforç compartit

El treball és una oportunitat.

De fet, es gaudeix treballant

La solució als conflictes es duu a terme a través de la confrontació productiva

Les diferències de cada un es tenen en compte i es consideren aspectes clau que milloren la capacitat de l’equip

ETAPES DE LA CREACIÓ D’UN EQUIP DE TREBALL

En el procés de formació dels grups de treball es poden distingir 3 fases o etapes:

1. Fase individualista

2. Fase d'identificació

3. Fase d'integració

1. Fase individualista: Quan s'inicia el grup, és normal que cada membre visqui la preocupació de quina ubicació hi tindrà: serè acceptat?, m'involucraré molt o poc?, obtindré més, menys o igual del que estic disposta a donar?, m'afirmaré?, etc.

2. Fase d'identificació: Amb el pas dels dies, s'aconsegueix una mútua acceptació dels membres, normalment començant en subgrups o petits blocs. És una espècie de descongelament que es caracteritza per l'aparició de subgrups petits (parelles, tríades) i que implicarà la fase següent: l'emergència del grup com a tal.

3. Fase d'integració: Es produeix quant s'ha aconseguit un bon grau de cohesió entres els membres, polaritzats cap als objectius comuns. És la frase del nosaltres.

En l'aspecte individual, si les cosses funcionen bé, la mateixa dinàmica del grup anirà portant la persona a través d'un procés evolutiu cap a la integració satisfactòria i enriquidora dins del grup.

Alguns dels aspectes que demostren aquest procés són els següents:

  • Objectivació d'un mateix.

  • Objectivació dels altres.

  • Transparència.

  • Empatia.

  • Acceptació de l'altre.

- Objectivació d'un mateix: Els subjecte es qüestiona, es col·loca davant els altres i tracta de veure-s'hi reflectit, com si fossin un mirall. És a dir, a partir de les reaccions dels altes respecte les seves accions i actituds, dedueix quina imatge està projectant, sotmet a judici la pròpia imatge i concep el desig de descobrir el jo autèntic.

-Objectivació dels altres: La interacció dels membres en el grup porta el subjecte a jutjar la seva imatge i la que, superficialment, s'ha format dels altres.

-Transparència: El fet que el subjecte hagi trobat les condicions propícies per expressar amb llibertat què pensa i sent facilitat que es puguin treure les dissonàncies entre la façana i l'interior. El subjecte es disposa a deixar anar la màscara.

-Empatia: El sentiment creixent del nosaltres fa sortir el subjecte dels eu egocentrisme i el capacita per entrar en el món afectiu dels companys, i per comprendre millor els seus punts de vista.

-Acceptació de l'altre: A través de les fases ja esmentades, el subjecte aconsegueix consolidar una actitud respectuosa cap als seus companys i del concepte de nosaltres.

#talent #creativitat #equip #cohesió #activar

4 views0 comments