top of page
  • grupsural

POST 2. HABILITATS COMUNICATIVES DE PNL PER LA INTERVENCIÓ EN EL TREBALL SOCIALCLAUS PER ESTABLIR RELACIONS DE CONFIANÇA EN LA COMUNICACIÓ: EL RAPORT I EL FEEDBACK.

VIDA I “MENT” SÓN PROCESSOS SISTÈMICS

1. Els processos que s’esdevenen en un individu, i entre ell i el seu ambient, són sistèmics. El nostre cos, les nostres societats i el nostre univers formen un conjunt de sistemes i subsistemes ecològics interactuant entre si i influint-se mútuament.

2. És impossible aïllar completament qualsevol part del sistema del seu tot. Les persones no poden no influir-se. Les interaccions personals formen circuits de realimentació; així com una persona estarà influïda per l’efecte que les seves pròpies accions tenen en els altres.

3. Els sistemes són “autoorganitzadors” i naturalment procuren l’equilibri i l’estabilitat. No existeixen fracassos, simplement resultats.

4. Cap resposta, experiència o comportament no és significativa fora del context en el qual té lloc, ni fora del context de la resposta que evoca. Qualsevol comportament, experiència o resposta pot servir com a recurs o limitació depenent de com s’ajusta a la resta del sistema.

5. No totes les integracions en un sistema es donen en el mateix nivell. El que és positiu en un determinat nivell, pot ser negatiu en un altre. És útil separar els comportaments del “jo” – separar la intenció positiva, funció, creences, etc.- que generen un determinat comportament, del comportament en sí.

6. En algun nivell tot el comportament és (o en algun moment va ser) “ben intencionat”. Aquest comportament és o va ser percebut com a apropiat donat el context en què va tenir lloc, i a partir del punt de vista de la persona que el va generar. És més fàcil i productiu respondre a la intenció que a l’expressió del comportament problemàtic.

7. Els ambients i els contexts canvien. Una mateixa acció pot no produir el mateix resultat. Per tenir èxit en l’adaptació i la supervivència, un membre d’un sistema necessita una quantitat mínima de flexibilitat. Aquesta quantitat mínima de flexibilitat ha de ser proporcional a la variació de la resta del sistema. Amb els sistemes esdevenint més complexes, es fa necessària una major flexibilitat.

Si el que està fent no li dóna com a resultat el que desitja, aleshores continuï variant el seu comportament fins a aconseguir evocar la resposta desitjada. Cada persona viu en el seu propi model del món:

- El mapa no és el territori. - Els sers humans disposen de diferents nivells de la comunicació. - Els sers humans funcionen de forma absolutament perfecta. - El rapport és la base de tota bona comunicació. - El valor de tot ser humà és constant. - Els comunicadors eficaços aprofiten qualsevol comportament de l’interlocutor. - No hi ha cap recanvi per canals sensitius oberts i nets. - El significat de la meva comunicació és la resposta que rebo. - No hi ha errors en la comunicació, sinó resultats i respostes. - Una elecció és millor que cap - La persona que té una major variabilitat de comportaments controla la situació. - La comunicació es produeix al mateix temps en els tres sistemes principals de representació

#linguistica #habilitats #comunicatives #PNL

12 views0 comments
bottom of page