• grupsural

ACOMPANYAMENT EN ELS PROCESSOS DE CANVIEL CANVI PERSONAL

Reconèixer el canvi: etapes subjectives del procés de canvi


CARACTERÍSTIQUES DE LES ETAPES D'UN PROCÉS DE CANVI

Un canvi és un obstacle en el camí que s’havia fixat ( per costum) l’individu per satisfer les seves necessitats. La resistència al canvi és, doncs, una reacció davant aquest obstacle i un mecanisme de ajustament amb ell. Constitueix una característica humana, i per això, universal, però les seves manifestacions varien d’un individu a un altre, i en el mateix individu de una a una altra situació. La resistència és una cosa més emocional que racional; per això, molts cops no pot ser desxifrat el seu autèntic caràcter.

És necessari que cada individu analitzi el procés de canvi en si mateix, amb objecte de descobrir les fases a traves de les quals aquest canvi serà assimilat pel grup, i les conseqüències que resultaran de cadascuna d’aquestes fases:

El trauma:

És la fase inicial, en la que l’individu percep per si mateix el perill del canvi. És la fase d’ansietat i pànic. Les reaccions són confuses i l’individu experimenta dificultats per dominar la situació en la que es troba.

La inhibició defensiva:

Després del període d’ansietat, l’individu es veu dominat per una reacció de defensa o de fugida, o també per una combinació d’ambdues. Aquesta fase es caracteritza per un desig d’aferrar-se a les costums o tradicions, d’evitar o de negar la realitat, i de reaccionar amb ira o apatia davant els canvis. Durant aquesta fase l’individu sol ser més rígid i es nega a considerar la possibilitat de canviar el seu estil de vida, els seus valors o les seves aspiracions.

L’acceptació:

Eventualment els mecanismes d’ajustament aplicats en la fase precedent es mostren ineficaços i l’individu constata que és impotent per impedir el canvi.

Durant aquesta fase, apareix un nou període d’ansietat, seguit normalment d’un període de depressió i mal humor. Amb més o menys rapidesa l’individu aconsegueix superar aquest últim període i comença a reorganitzar la seva vida, canviant la seva percepció de la realitat.

L’adaptació:

El veritable canvi es fa evident quan l’individu entra en la fase d’adaptació. Modifica aleshores la imatge que té de si mateix i dóna un nou sentit als seus objectius. Comença a explorar els recursos que posseeix i els contrasta amb la realitat. Noves experiències li provoquen noves satisfaccions, i fan que desapareguin l’ansietat i la depressió.

CONSIDERACIONS SOBRE EL CANVI PERSONAL

1.- Les persones poden sentir-se incòmodes i observades per altres persones quan fan un canvi

2.- Les persones acostumen a sentir-se soles, insegures o confuses durant el procés de canvi.

3.- En els canvis, s’acostuma a pensar més en allò que es perd que en allò que es guanya o s’intercanvia.

4.- El desig de canvi es reforça si es realitza amb altres persones.

5.- La confiança en el líder o la percepció d’un benefici personal facilita el canvi.

6.- L’ambigüitat durant el procés de canvi possibilita l’expressió de la pròpia personalitat.

7.- Existeix una percepció de màxim canvi tolerable que va evolucionant durant el procés.

8.- Les persones tenen la percepció de què els hi falten idees o recursos per canviar. El coneixement facilita el canvi.

9.- Tot canvi requereix energia, recursos i temps i aporta aprenentatges.

10.- La predisposició personal al canvi és variable

11.- Els canvis provoquen una reacció en cadena, afecten a altres persones, a la situació i provoquen una nova realitat

12.- Quan disminueix la pressió es tendeix a tornar al comportament habitual.

#canvi #gestió #processos #acompanyament

17 views0 comments