• grupsural

LA CÀRREGA MENTAL: què és, causes i conseqüències"Quan a una persona se li exigeix un esforç intens i continuat fins arribar al límit de les pròpies capacitats pot aparèixer la càrrega mental."

Un treballador constantment utilitza mecanismes físics i mentals per a dur a terme la seva feina. El conjunt de requeriments psicofísic als que es sotmet aquest treballador durant la seva jornada laboral és el que anomenem carrega mental. És a dir, l’activitat cognitiva excessiva que ha de fer per donar resposta a les informacions que rep.

La càrrega mental es produeix per la interacció o relació entre les exigències del treball (exigències de les tasques i les condicions amb les que es realitzen) per una banda i les característiques del propi treballador, per una altra. El treball mental que fa el treballador requereix d’un procés de 3 fases:

Percepció de la informació Detecció i recepció de les informacions (documents, ordres escrites de treball, senyals, etc.) que es perceben a partir dels sentits.

Integració de la informació La información es transmet al cervell, on es descodifica i s’interpreta. Aquest transtmetrà a l’organisme la necessitat de respondre d’una forma determinada a partir de l’elaboració de les posibles alternatives de resposta.

Presa de decisions

La persona tria la resposta més adient en funció dels resultats esperats i executa l’acció (emet la resposta)

Les capacitats cognitives de la persona (atenció, concentració, memòria, etc.) que possibiliten el desenvolupament de tasques intel·lectuals són els recursos personals que té cadascun per respondre a les exigències i donar resposta a les demandes de treball mental.

Quan la informació que rep el treballador exigeix un esforç intel·lectual intens i continuat fins arribar al límit de les pròpies capacitats es pot donar la càrrega mental. La càrrega provocada per la feina és una manifestació de la tensió que aquest produeix i normalment s’elimina mitjançant un descans adequat. Però, quan la intensitat de la càrrega és elevada i s’arrossega en el temps pot portar a una sèrie de disfuncions que afecten tot l’organisme, tant a nivell físic com psíquic, a més a més d’una sensació subjectiva de fatiga, esgotament total, passivitat intel·lectual i disminució del rendiment.

Normalment aquesta càrrega es dona en tasques intel·lectuals que impliquen processos cognitius, de processament d’informació, i que requereixen molta atenció, concentració, memòria, capacitat de raonament, coordinació d’idees, etc.

2.- CAUSES I CONSEQÜÈNCIES DE LA CARREGA MENTAL

La carrega mental és tracta d’un fenomen multicausal, és a dir, a partir de la conjunció de múltiples factors i no com a conseqüència de l’exposició a un sol factor de risc. Els factors que poden incidir en la seva aparició depenen de l’entorn concret de treball i de les característiques individuals del treballador:

Requeriments de la tasca

Atenció sostinguda

Informació per processar: quantitat d’informació i qualitat dels senyals que han de ser detectats i processats)

Nivell de responsabilitat

Duració i distribució temporal de l’activitat (hores de treball, pauses, torns)

Contingut de la tasca (control, planificació, execució i avaluació)

Tasques perilloses (treballs subterranis, trànsit, manipulació d’explosius, etc.)

Nivell d’aspiració, confiança en les pròpies capacitat, motivació, actituds, estils d’afrontament

Condicions físiques

Il·luminació (contrast, enlluernaments)

Condicions climàtiques (temperatura, humitat, moviment de l’aire)

Soroll (nivell de soroll, freqüència)

Temps (pluja, tempestes)

Olors (agradables, repulsius)

Habilitats, destreses, coneixements, experiència.

Factors socials i organitzacionals

Tipus d’organització (estructura de control, estructura de comunicació)

Clima organitzatiu (acceptació personal, relacions interpersonals)

Factors grupals (estructura grupal, cohesió)

Comandaments (tipus de supervisió i de direcció)

Conflictes (entre grups o individuals)

Contactes socials ( aïllament en el treball, relacions amb els clients)

Condicions generals, salut, constitució física, edat, nutrició i estil de vida

Factors socials (externs a l’organització)

Demandes socials (responsabilitat de la salut pública o del benesta)

Estàndards culturals (condicions de treball acceptables, valor, normes)

Situació econòmica (mercat laboral)

Condició actual, nivell d’activació inicial

Condició actual, nivell d’activació inicial

Les conseqüències de la carrega mental poden ser diferents en funció de la capacitat de resistència personal de cadascun.

Quan la capacitat individual de donar resposta es sobrepassa puntualment, la personal pot arribar a adaptar-s’hi. En canvi, si aquesta situació persisteix, el treballador pot arribar a una situació de càrrega crònica, capaç d’alterar el seu equilibri i patir d’anys importants a la salut.

CÀRREGA NORMAL

Aquesta diferenciació porta a distingir dos tipus de càrrega que tenen símptomes diferenciats. Es pot parlar, en primer lloc, d’una càrrega “normal” com a reacció de l’organisme per adaptar-se al medi. Es tracta d’un cansament derivat de les condicions laborals que es poden donar en moments puntuals i que són justificables (per llargues jornades, sobrecàrrega de treball, descans inadequat, etc.)

El principal símptoma és una reducció de l’activitat i de la resposta del treballador que dona les següents conseqüències:

  • Disminució de l’atenció i la concentració

  • Raonament més lent

  • Augment dels errors en l’activitat

  • Disminució de la motivació

  • Disminució de la capacitat d’anàlisi

  • Absentisme laboral de curta durada

Aquest tipus de càrrega es recupera mitjançant el descans habitual.

CÀRREGA CRÒNICA

L’altre tipus de càrrega és la càrrega crònica. Aquesta apareix quan l’esforç intel·lectual és intens i prolongat en el temps. En aquest cas, els símptomes no solament apareixen durant o després de l’esforç continu, sinó que s’arrosseguen en el temps i poden ser de llarga durada. Per tant, es tracta d’una fatiga patològica que perdura malgrat un descans adequat i correcte, ja que l’organisme no es recupera. Els principals símptomes són:

  • Inestabilitat emocional: irritabilitat, ansietat, estats depressius.

  • Alteracions de la son.

  • Alteracions psicosomàtiques: mareigs, alteracions cardíaques, problemes digestius, etc.

#càrrega #mental #gestió

174 views0 comments