• grupsural

TIPUS DE CONFLICTES MES FRECUENTS EN L'ENTORN LABORAL I MÈTODES DE GESTIÓTIPUS DE CONFLICTES MES FRECUENTS EN L´ENTORN LABORAL I MÈTODES DE GESTIÓ

Existeixen uns tipus de conflictes que acostumen a ser mes freqüents en l’àmbit laboral. Aquest son:

Conflictes de Tasca: Que s’ha de fer i qui ho ha de fer

Conflictes de processos i presa de decisions:

  • Processos i normes de treball

  • Resolució de problemes i presa de decisions

  • Processos de comunicació

  • Relació amb la jerarquia. Reconeixement del poder

Conflictes interpersonals: Fruit de la presencia de un conflicte substantiu (lluita per recursos, de poder, etc..) o per incompatibilitat personal o de caràcters.

METODES DE GESTIÓ DEL CONFLICTE

Segons el factor “Llibertat i autonomia de les parts en la resolució del conflicte” i el factor “Presencia o no de un tercer neutral amb divers grau de directivitat”, es poden distingir diversos tipus de mètodes de resolució i gestió del conflicte:


  • La negociació: Mètode on no existeix un tercer neutral que gestioni el conflicte i on les parts tenen una autònoma absoluta en la resolució. La tàctica i l’estratègia, la posició de poder i l’estil d’afrontament del conflicte, son claus per a l’èxit en la negociació.

  • La mediació: Es un procés alternatiu de gestió de conflictes en el qual les parts arriben a un acord voluntari per a solucionar el conflicte. El paper de mediador es restaurar i facilitar la comunicació entre les parts i dirigir el procés per a que l´ acord i solució al conflicte esdevingui possible. El mediador/a MAI PROPOSA SOLUCIONS al conflicte.

  • La conciliació: Molt similar a la mediació però es diferencia en que el “conciliador” te un paper mes directiu i SI pot proposar solucions per a la solució del conflicte.

  • L’arbitratge: L’arbitratge es produeix quan les parts en conflicte es sotmeten al judici d’una tercera part neutral, que després d’escoltar i ponderar l’evidència i els arguments presentats per les parts, pren una decisió, obligatòria per a les parts.

  • Jutge: Es resol el conflicte per mitjà d’un procés jurídic i legal. Es el mètode mes habitual.

#gestió #conflicte

784 views0 comments

Recent Posts

See All