• grupsural

QUE ÉS UN CONFLICTE I LES SEVES FASES


QUE ÉS UN CONFLICTE I LES SEVES FASES

El conflicte es una interacció entre persones o entitats que es percebuda com a incompatible, donat que la satisfacció dels interessos i necessitats de cada part es veuen amenaçats per l’altre.

Els conflictes en les organitzacions son normals, comuns i inevitables ja que sorgeixen de la diversitat en les formes de fer, pensar, ser i percebre el món. Per una banda això es positiu perquè crea riquesa, i avanç en les organitzacions, però per l’altre pot provocar conflictes que si no es gestionen a temps pot influir negativament en el benestar de les persones i als resultats organitzacionals .

1. 1. 1. CARACTERISTIQUES DELS CONFLICTES

El conflicte es caracteritza pel seu caràcter interactiu ja que la forma d’actuar d’una part influeix directament en la forma d’actuar de l’altre. Això pot portar a l’escalada del conflicte, engravant el conflicte a mesura que passa el temps.

Per altre banda, el conflicte es caracteritza per al seva naturalesa cíclica: Si el conflicte no es gestiona o es gestiona malament, pot quedar en estat latent, rebrotant amb mes virulència en el futur.

El conflicte crea costos i depeses tant en el pla econòmic i material com en el pla psicològic o social.

1. 1. 2. DUES PERSPECTIVES DEL CONFLICTE

La conflictología es una àrea de les ciències socials i com a tal no existeix una sola i única perspectiva del conflicte com a fenomen: existeixen moltes, entre les que destaquem dues:

  • N. Katz: El conflicte apareix quan hi ha almenys dues parts implicades, interdepenents, que experimentes fortes emocions i que perceben els resultats d’una situació donada com a incompatibles. El conflicte es dona en les opcions de les solucions possibles

  • Lederach: El conflicte es un fenomen de creació humana que es dona de forma normal en les relacions. Transforma els esdeveniments, les relacions en que te lloc i inclús als propis protagonistes. Es un element necessari en la construcció i reconstrucció humana que transforma la organització de les relacions humanes.

1. 2. CLASSIFICACIONS DELS CONFLICTES:

Podem discernir diversos tipus de conflictes, entre el que destaquem:

  • Conflicte de drets: Vinculats a la identitat irrenunciable de les persones. Per exemple, en el cas d’un parc públic, teòricament tot el món te dret a gaudir d’aquest espai públic en les seves diverses formes

  • Conflicte d’interessos: Vinculats a la identitat negociable. Les diverses formes d’entendre el mon porten a aquest tipus de conflictes. En el nostre exemple, la manera en que es gaudeix de l’espai públic depèn de la edat, religió , cultura, etc. Els joves ho faran servir per al botelló i les famílies per a portar a passejar als seus fills, etc.

  • Conflictes substantius: Quan les persones estan en conflicte per un element extern a ells, com per exemple un immoble o una quantia de diners en una herència, l’aigua entre països, etc.

  • Conflictes interpersonals: Quan les parts estan en conflicte per els seus atributs personals o les accions que han realitzat i que no es veuen com a legitimades. Tot conflicte substantiu esdevé interpersonal. Per exemple en el cas que dos companys de treball poden estar en conflicte per un recurs escàs com pot ser l’ús del única fotocopiadora del departament (conflicte substantiu) i que mes tard, es convertirà amb un conflicte interpersonal donat que cada una de les parts veuen com abusives les accions de l’altre part, faltant el respecte de l’altre o els drets de l’altre.

1. 3. FASES DEL CONFLICTE

En un conflicte podem distingir diverses fases. Depenent de en quina fase estigui el conflicte s’actuarà, d’una forma o altre, tant per part dels protagonistes del conflicte, com d’aquells que el vulguin contenir o gestionar.

  • 1-Escalada: Es la expansió seqüencial de l’ intensitat del conflicte. Normalment en aquesta fase s’apliquen mesures de contenció del conflicte.

  • 2-Estancament: Quan les parts no augmenten l’ intensitat del conflicte y passen d’un estil competitiu a un de evitació o similar. Es comença a avaluar la balança cost/benefici del conflicte.

  • 3-Punt de maduresa: El conflicte ja ha arribat al seu màxim nivell i es comencen ha veure les primeres actituds de voler solucionar el conflicte d’alguna manera. Això es dona perquè les parts: (1) poden tenir una sensació d’empat; (2) per tenir una sensació de falta de control del conflicte o (3) perceben que es pot sortir beneficat actuant d’una altre manera.

  • 4-Desescalada: Quan la intensitat del conflicte minora o comença a resoldre’s, sigui de manera espontània o per aplicació d’algun mètode de gestió.

#conflicte #gestió

479 views0 comments